Det delegerade arbetsmiljöarbetet

”Att vara okunnig om lagar och regler fritar inte från ansvar”

Praxis Svea Hovrätt

Kursinbjudan:

Det delegerade arbetsmiljöarbetet
"Fördelning av arbetsmiljöuppgifter" 
1-2 Dagars
Företagsintern 
Arbetsmiljöutbildning!

Målgrupp:

Chefer  |  Arbetsledare  | Skyddsombud |  Arbetsmiljöchefer | Arbetsmiljöhandläggare | Utbildare | Konsulter | Personalchefer | Företagshälsovård 

Utbildningen för dig som behöver grundläggande eller en uppdatering dina arbetsmiljökunskaper. 

Till dig som vill ha en fördjupning, eller kanske bara vill "testa" dina arbetsmiljökunskaper.

Kunskapsspelet på utbildningen är en blandning av "basic",  fördjupning och "Elit". 

Kunskapsspelet på utbildningen genomförs i lag på 3-4 deltagare/grupp.

Utbildare:

Lotten Loberg, Benny Gustafsson

Ur innehållet:

Arbetsmiljöansvar & Straffrättsligt ansvar • Personligt straffansvar & Företagsbot • Utökade sanktionsavgifter • Arbetsmiljörätt • AV • Arbetsmiljöverket • Skyddsombudsrollen • Uppgiftsfördelning i teori och praktik • Gemensamt arbetsställe • Inhyrd arbetskraft • Entreprenörer • Samordningsansvar • Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM • Kunskapsspel

Utbildningen:

Klargör hur arbetsmiljölagstiftningen är uppbyggd och tänkt att fungera. Förändringar i lagstiftningen och förändringar som är på gång...

Tydliggör hur det systematiska arbetsmiljöarbetet kan och ska bedrivas, samt fördelningen av arbetsmiljöuppgifter ska gå till i teori och praktik!

Klargör olika roller och tydliggör skillnader i arbetsmiljöansvar och straffansvar.

Klassisk undervisning och ny pedagogik med kunskapsspel!

Exempel 2 Dagars-utbildning

Dag 1

Arbetsmiljöarbete och ansvar i teori och praktik

 • genomförda, planerade och föreslagna                                                                         ändringar i arbetsmiljölagstiftningen
 • arbetsmiljölagen
 • arbetsmiljöförordningen
 • föreskrifter (AFS)
 • vidgat arbetsmiljöbegrepp

Systematiskt arbetsmiljöarbete

 • undersökningsskyldighet
 • medverkan, delaktighet
 • riskbedömningar, åtgärdsplanering
 • rutiner, dokumentation
 • uppföljning

Straffrättsligt perspektiv på arbetsmiljö

 • personligt straffansvar
 • företagsbot vid arbetsmiljöbrott
 • vad menas med uppsåt och oaktsamhet,
 • "garantställning"
 • brottsutredningar vid arbetsmiljöbrott
 • vem kan straffas för arbetsmiljöbrott
 • erfarenheter av vägledade domar
 • skärpt straff vid arbetsmiljöbrott
 • förundersökning polis – åklagare
 • diskussioner kring aktuella rättsfall
 • juridiska aspekter på AFS 2014
 • föreskriften ur en straffrättslig synvinkel
 • konsekvenser av att man brutit mot AV:s föreläggande eller förbud
 • erfarenheter från rättsfall avseende den psykosociala arbetsmiljön

 

Dag 2 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

 • vilka arbetsmiljöuppgifter kan fördelas
 • till vem och vilka kan arbetsgivaren fördela
 • vad menas med resurser och befogenheter
 • fristående ställning, returnering
 • skriftlig, muntlig och "konkludent" 
 • dokumentation
 • uppgiftsfördelning på person alt. befattning
 • kontroll och ”back up” ansvaret

Inhyrda arbetstagare

 • inhyrarens/uthyrarens uppgifter
 • skillnader inhyrd och entreprenörer

Samordningsansvar

 • samordning på gemensamt arbetsställe 
 • samordning på tillfälligt driftställe
 • skillnader mellan arbetsgivaransvaret och samordningsansvaret                      

Arbetsmiljöansvaret i samband "organisatorisk och social arbetsmiljö"

 • föreskriften i teori och praktik
 • definitioner och krav
 • krav på mål, rutiner och ledarskap mm
 • konsekvenser om arbetsgivaren bryter mot AV:s föreläggande och förbud
 • erfarenheter av rättsfall avseende psykosocial arbetsmiljö
 • riskbedömningar vid organisatoriska förändringar
 • undersöknings -och utredningsskyldighet
 • arbetsledare- och chefsrollen

 

Länk till intresseanmälan!

Telefon: 08-22 04 52   |   E-post: info@zober.se

© 2016 Zober Arbetsmiljö AB    |   » Om cookies  |  » Sitemap