Diplomerad Rehabiliteringskoordinator

"Arbetslivets Rehabiliteringsansvar"

Utbildningen klargör arbetsgivarens, arbetstagarens och andra aktörers rehabiliteringsansvar

Klargör hur företagets arbetslivsinriktade rehabilitering kan organiseras, bedrivas och utvecklas. 

Kursinbjudan:

2-Dagars Rehabiliteringsutbildning!
Stockholm, Hilton Slussen

14-15 november 2018


Stockholm, Hilton Slussen
29-30 januari 2019

Målgrupp:

Personalchefer  |   HR administratörer |  Arbetsledare/Chefer |  Företagshälsovård |  Skyddsombud |  Fackliga företrädare |  Rehabkonsulter

 

Utbildare:

Jan Karlsson, Erik Danhard/Per Sundelius, Benny Gustafsson

Kursavgift 9.900:-, mer information finns under kursanmälan/anmälningsblankett!

Klassisk undervisning och ny pedagogik med kunskapsspel!

Dag 1 (09.00-16.30)

Nya lagar och regler i praktisk tillämpning

Arbetsgivaren får en skyldighet att göra en rehabiliteringsplan efter 30 dagar 1 juli 2018!  Karensavgift ersätter karensdag 1 januari 2019!
 • krav på utredning, plan, dokumentation, uppföljning och samverkan
 • hur påverkas rehabiliteringskedjan
 • krav på rehabiliteringsplan för arbetstagare som är och varit sjukskrivna 60 dagar den  30 juni 2018
 • DFA - Kedjan  (Diagnos-Funktionsnedsättning-Aktivitetsbegänsning)
 • arbetsplatsnära stöd förändras till rehabiliteringsstöd
 • begreppet "normalt förekommande arbete" 
 • striktare tillämpning av rehabiliteringskedjan
 • beskrivning av krav på medicinskt relaterade förmågor i normalt förekommande arbete... 
 • vad händer med incitament och aktiviteter
 • vad händer med ramtid (450-dagar) och sammanläggning av tidigare sjukperioder 
 • hur påverkas rehabiliteringskedjan 
 • arbetsgivarens roll och ansvar 
 • försäkringskassans roll och ansvar
 • arbetsförmedlingens roll och ansvar
 • samverkan och rutiner: 
 • Arbetsgivare - Försäkringskassa - Arbetsförmedling 
 • avstämningsmöte, kontaktmöte och överlämnandemöte 
 • förebyggande sjukpenning 
 • 1 januari 2019! Karensdagen blir karensavdrag!
 • Bedömning för rätt till sjuklön
 • regler för förstadagsintyg
 • nytt bedömningsverktyg (aktivitetsförmågeutredning AFU)
 • resurser och kompetens
 • stöd för arbetstagare och arbetsgivare
 • vad händer när AF tar över i rehabkedjan?
   Kunskapsspel (Spelas i lag med 3-4 deltagare/grupp)
 • regelverket
 • arbetsgivarens ansvar
 • arbetstagarens ansvar
 • Försäkringskassans ansvar
 • Arbetsförmedlingens anvar


Länk till kursanmälan!

Dag 2 (08.30-15.00)

Arbetsgivarens Rehabiliteringsansvar utifrån olika lagar och föreskrifter

 • lagen om anställningsskydd
 • socialförsäkringsbalken
 • arbetsmiljölagen
 • arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1)

Hur långt sträcker sig arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

 • arbetsrättsliga gränsdragningar i rehabiliteringsarbetet
 • uppsägning av personliga skäl vid skada/sjukdom
 • begränsningar i arbetstagarens anställningsskydd
 • arbetsrätten i rehabiliteringskedjan

Praxis utifrån arbetsdomstolens senaste domar

 • arbetsgivarens undersökningsskyldighet
 • turordningsregler vid förändrade arbetsuppgifter
 • betydelsen av utredningen och skyldigheten att omplacera
 • uppsägningar personliga skäl och avsked
 • lönetvist vid rehabilitering
 • lönesänkning i samband med att arbetsuppgifter förändras 
 • arbetstagarens skyldigheter att medverka vid utredning
 • hur stora förändringar måste arbetstagaren acceptera

Kunskapsspel (Spelas i lag med 3-4 deltagare/grupp)

 • lagen om anställningsskydd
 • arbetsmiljölagen
 • arbetsanpassning och rehabilitering 

Utveckla företagets organisation, rutiner och roller i sjuk -och rehabiliteringsarbetet

 • organisation, policy
 • krav på kompetens i "linje" och "stab"
 • rutiner i rehabiliteringsprocessen
 • arbetsledare- och chefsrollen
 • koordinatorsrollen
 • skyddsombudsrollen
Avslutning, Diplomering

Telefon: 08-22 04 52   |   E-post: info@zober.se

© 2016 Zober Arbetsmiljö AB    |   » Om cookies  |  » Sitemap