Arbetslivets anpassnings -och rehabiliteringsarbete

"Diplomerad Rehabiliteringskoordinator"

Utbildningen klargör arbetsgivarens, arbetstagarens och andra aktörers rehabiliteringsansvar

Klargör hur företagets arbetslivsinriktade rehabilitering kan organiseras, bedrivas och utvecklas. 

Företagsanpassade utbildningar                   

Målgrupp:

Personalchefer  |   HR administratörer |  Arbetsledare/Chefer |  Företagshälsovård |  Skyddsombud |  Fackliga företrädare |  Rehabkonsulter

 

Utbildare:

Lars Englund, Erik Danhard/ Per Sundelius, Benny Gustafsson


Klassisk undervisning och ny pedagogik med kunskapsspel!

Dag 1 (09.00-16.30)

Nya lagar och regler i praktisk tillämpning

  • hur påverkas arbetsgivarens rehabiliteringsansvar av nya LAS-Reglerna
  • vad betyder förändringen i föreskriften ""Arbetsanpassning och rehabilitering" till nya AFS 2020:5 "Arbetsanpassning"
  • regeringens nya omställningsstöd 1 oktober 2022
  • krav på utredning, plan, dokumentation, uppföljning och samverkan
  • hur påverkas rehabiliteringskedjan
  • krav på rehabiliteringsplan för arbetstagare som är och varit sjukskrivna 60 dagar
  • DFA - Kedjan  (Diagnos-Funktionsnedsättning-Aktivitetsbegänsning)
  • arbetsplatsnära stöd förändras till rehabiliteringsstöd
  • begreppet "normalt förekommande arbete" 
  • striktare tillämpning av rehabiliteringskedjan
  • medicinskt relaterade förmågor i normalt förekommande arbete... 
  • ramtid (450-dagar) och sammanläggning av tidigare sjukperioder 
  • hur påverkas rehabiliteringskedjan 
  • arbetsgivarens roll och ansvar 
  • försäkringskassans roll och ansvar
  • arbetsförmedlingens roll och ansvar
  • samverkan och rutiner: 
  • Arbetsgivare - Försäkringskassa - Arbetsförmedling 
  • avstämningsmöte, kontaktmöte och överlämnandemöte 
  • förebyggande sjukpenning 
  • karensavdrag för karensdagen
  • bedömning för rätt till sjuklön
  • regler för förstadagsintyg
  • nytt bedömningsverktyg (aktivitetsförmågeutredning AFU)
  • resurser och kompetens
  • stöd för arbetstagare och arbetsgivare

Är sjukdom ett bra skäl att bli sjukskriven

  • nytta och biverkningar med sjukskrivningar
  • möjligheter och konsekvenser med deltidssjukskrivningar
  • "stay active",  jobbet som medicin
  • attityder till sjukskrivningar, läkares sjukskrivningsmönster
  • vad kan arbetsgivaren och arbetstagaren kräva av läkaren
  • dialogen arbetsledare och läkare
  • fördjupning i psykisk ohälsa vid rehabilitering

Länk till kursanmälan!

Dag 2 (08.30-15.00)

Arbetsgivarens Rehabiliteringsansvar utifrån olika lagar och föreskrifter

  • lagen om anställningsskydd
  • socialförsäkringsbalken
  • arbetsmiljölagen
  • arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1)

Hur långt sträcker sig arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

  • arbetsrättsliga gränsdragningar i rehabiliteringsarbetet
  • uppsägning av personliga skäl vid skada/sjukdom
  • begränsningar i arbetstagarens anställningsskydd
  • arbetsrätten i rehabiliteringskedjan

Praxis utifrån arbetsdomstolens senaste domar

  • arbetsgivarens undersökningsskyldighet
  • turordningsregler vid förändrade arbetsuppgifter
  • betydelsen av utredningen och skyldigheten att omplacera
  • uppsägningar personliga skäl och avsked
  • lönetvist vid rehabilitering
  • lönesänkning i samband med att arbetsuppgifter förändras 
  • arbetstagarens skyldigheter att medverka vid utredning
  • hur stora förändringar måste arbetstagaren acceptera

Kunskapsspel (Spelas i lag med 3-4 deltagare/grupp)

  • arbetsgivarens ansvar och uppgifter
  • arbetstagarens ansvar och uppgifter
  • Försäkringskassans ansvar och uppgifter
  • Arbetsförmedlingens ansvar och uppgifter
  • lagen om anställningsskydd
  • arbetsmiljölagen
  • Föreskriften 1994:1 "arbetsanpassning och rehabilitering"

Utveckla företagets organisation, rutiner och roller i sjuk -och rehabiliteringsarbetet

  • organisation, policy
  • krav på kompetens i "linje" och "stab"
  • rutiner i rehabiliteringsprocessen
  • arbetsledare- och chefsrollen
  • koordinatorsrollen
  • skyddsombudsrollen
Avslutning, Diplomering

Telefon: 08-22 04 52   |   E-post: info@zober.se

© 2016 Zober Arbetsmiljö AB    |   » Om cookies  |  » Sitemap