Arbetslivets anpassnings -och rehabiliteringsarbete

"Diplomerad Rehabiliteringskoordinator"

Utbildningen klargör arbetsgivarens, arbetstagarens och andra aktörers rehabiliteringsansvar

Klargör hur företagets arbetslivsinriktade rehabilitering kan organiseras, bedrivas och utvecklas. 

Företagsanpassade utbildningar                   

Målgrupp:

Personalchefer  |   HR administratörer |  Arbetsledare/Chefer |  Företagshälsovård |  Skyddsombud |  Fackliga företrädare |  Rehabkonsulter

 

Utbildare:

Lars Englund, Erik Danhard/ Per Sundelius, Benny Gustafsson


Klassisk undervisning och ny pedagogik med kunskapsspel!

Dag 1 (09.00-16.30)

Nya lagar och regler i praktisk tillämpning

 • hur påverkas arbetsgivarens rehabiliteringsansvar av nya LAS-Reglerna
 • vad betyder förändringen i föreskriften ""Arbetsanpassning och rehabilitering" till nya AFS 2020:5 "Arbetsanpassning"
 • regeringens nya omställningsstöd 1 oktober 2022
 • krav på utredning, plan, dokumentation, uppföljning och samverkan
 • hur påverkas rehabiliteringskedjan
 • krav på rehabiliteringsplan för arbetstagare som är och varit sjukskrivna 60 dagar
 • DFA - Kedjan  (Diagnos-Funktionsnedsättning-Aktivitetsbegänsning)
 • arbetsplatsnära stöd förändras till rehabiliteringsstöd
 • begreppet "normalt förekommande arbete" 
 • striktare tillämpning av rehabiliteringskedjan
 • medicinskt relaterade förmågor i normalt förekommande arbete... 
 • ramtid (450-dagar) och sammanläggning av tidigare sjukperioder 
 • hur påverkas rehabiliteringskedjan 
 • arbetsgivarens roll och ansvar 
 • försäkringskassans roll och ansvar
 • arbetsförmedlingens roll och ansvar
 • samverkan och rutiner: 
 • Arbetsgivare - Försäkringskassa - Arbetsförmedling 
 • avstämningsmöte, kontaktmöte och överlämnandemöte 
 • förebyggande sjukpenning 
 • karensavdrag för karensdagen
 • bedömning för rätt till sjuklön
 • regler för förstadagsintyg
 • nytt bedömningsverktyg (aktivitetsförmågeutredning AFU)
 • resurser och kompetens
 • stöd för arbetstagare och arbetsgivare

Är sjukdom ett bra skäl att bli sjukskriven

 • nytta och biverkningar med sjukskrivningar
 • möjligheter och konsekvenser med deltidssjukskrivningar
 • "stay active",  jobbet som medicin
 • attityder till sjukskrivningar, läkares sjukskrivningsmönster
 • vad kan arbetsgivaren och arbetstagaren kräva av läkaren
 • dialogen arbetsledare och läkare
 • fördjupning i psykisk ohälsa vid rehabilitering

Länk till kursanmälan!

Dag 2 (08.30-15.00)

Arbetsgivarens Rehabiliteringsansvar utifrån olika lagar och föreskrifter

 • lagen om anställningsskydd
 • socialförsäkringsbalken
 • arbetsmiljölagen
 • arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1)

Hur långt sträcker sig arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

 • arbetsrättsliga gränsdragningar i rehabiliteringsarbetet
 • uppsägning av personliga skäl vid skada/sjukdom
 • begränsningar i arbetstagarens anställningsskydd
 • arbetsrätten i rehabiliteringskedjan

Praxis utifrån arbetsdomstolens senaste domar

 • arbetsgivarens undersökningsskyldighet
 • turordningsregler vid förändrade arbetsuppgifter
 • betydelsen av utredningen och skyldigheten att omplacera
 • uppsägningar personliga skäl och avsked
 • lönetvist vid rehabilitering
 • lönesänkning i samband med att arbetsuppgifter förändras 
 • arbetstagarens skyldigheter att medverka vid utredning
 • hur stora förändringar måste arbetstagaren acceptera

Kunskapsspel (Spelas i lag med 3-4 deltagare/grupp)

 • arbetsgivarens ansvar och uppgifter
 • arbetstagarens ansvar och uppgifter
 • Försäkringskassans ansvar och uppgifter
 • Arbetsförmedlingens ansvar och uppgifter
 • lagen om anställningsskydd
 • arbetsmiljölagen
 • Föreskriften 1994:1 "arbetsanpassning och rehabilitering"

Utveckla företagets organisation, rutiner och roller i sjuk -och rehabiliteringsarbetet

 • organisation, policy
 • krav på kompetens i "linje" och "stab"
 • rutiner i rehabiliteringsprocessen
 • arbetsledare- och chefsrollen
 • koordinatorsrollen
 • skyddsombudsrollen
Avslutning, Diplomering

Telefon: 08-22 04 52   |   E-post: info@zober.se

© 2016 Zober Arbetsmiljö AB    |   » Om cookies  |  » Sitemap