Diplomerad Rehabiliterings-koordinator!

AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering som gällt från 1994 upphör att gälla. EN ny föreskrift om Arbetsanpassning (AFS 2020:5) gäller från 1 juni 2021. Föreskriften ger tydligare krav på arbetsgivaren att anpassa arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska utreda, genomföra och följa upp att anpassningen fungerar.
Förändringar i lagen om anställningsskydd (LAS) är på gång! Hur påverkar detta arbetsgivarens skyldigheter i anpassnings -och rehabiliteringsarbetet...

Utbildningen klargör nyheter och hur företagets och organisationers arbetslivsinriktade rehabilitering ska bedrivas och utvecklas. Klassisk undervisning och ny pedagogik med kunskapsspel om rehabiliteringsansvar på "elitnivå"!

Föreläsare: Lars Englund (läkare, forskare) - Erik Danhard (advokat, arbetsrätt)/Per Sundelius (HR specialist, arbetsrätt) - Benny Gustafsson (författare rehabiliteringsspelet)

Sveriges mest erfarna föreläsare av utbildningar inom arbetslivsinriktad rehabilitering

Prevent Avonova Previa Arbetsmiljöforum du jobbet metodicum


22-23 mars 2022

Stockholm, Hilton Slussen
(2 platser kvar)


11-12 maj 2022

Stockholm, Hilton Slussen                
(8 platser kvar)

"Det delegerade arbetsmiljöarbetet"

AML:s och Arbetsmiljöverkets "nya" regelstruktur. Nya regler för företagsbot. Arbetsmiljö & Straffansvar i teori och praktik.

Företagsbot: Högre maxbelopp (500 miljoner) och för fler arbetsgivare.

Bestämmelserna om företagsbot utvidgas så att företagsbot, utöver i näringsverksamhet, även ska kunna åläggas för brott som har begåtts i utövningen av sådan offentlig verksamhet som kan jämställas med näringsverksamhet och för brott som har begåtts i utövningen av annan verksamhet som ett företag bedriver, om brottet har varit ägnat att leda till en ekonomisk fördel för företaget.

Arbetsmiljöverket nya regelstruktur

"Det ska vara lätt att göra rätt"

Arbetsmiljöverkets regelstruktur av föreskrifter är i ett större förändringsarbete. Föreskrifterna ska vara färre, tydligare och mer lättillgängliga . Regelverket ska vara lätt att förstå, efterlevas och beivras om det inte följs. Förtydligar ansvar och skyldigheter.

Strukturförändringar i hela arbetsmiljölagstiftningen har pågått sedan en längre tid. Från ca 220 föreskrifter 1998 - till ca 70 st 2019 - och målet är 14 st 2021! Föreskrifter med direkt straffsanktionerade regler förändrades till sanktionsavgifter 2014. Förändringar i AML har också följt med i det spåret...

Utbildningen klargör skillnader i nuvarande och framtidens regelstruktur, vad vi vet idag. Klargör arbetsmiljöansvaret ur ett förebyggande, praktiskt och rättsligt perspektiv. Tydliggör hur arbetsmiljöuppgifter kan och ska fördelas. Fördjupning i "organisatorisk och social arbetsmiljö" utifrån framtidens regelstruktur i omfattning, sammanslagning av föreskrifter och allmänna råd. 

Klassisk undervisning, diskussioner och ny pedagogik med kunskapsspel om regelverk och arbetsmiljöansvar.

Föreläsare: Maria Steinberg (docent arbetsmiljörätt) Lotten Loberg (åklagare, arbetsmiljömål) - Benny Gustafsson (författare "spelet om arbetsmiljön")

Sveriges mest erfarna föreläsare av utbildningar inom arbetsmiljö -och straffansvar

Prevent Avonova Previa Arbetsmiljöforum du jobbet metodicum

Kursprogrammet hittar du här!             


16-17 mars 2022

Stockholm, Hilton slussen

(7 platser kvar)

BAM - "De Lux" 

"Arbetsmiljöarbete i teori och praktik"

För att förverkliga höga ambitioner och engagemang i arbetsmiljöarbetet krävs även kunskap, samverkan och delaktighet. Utbildningen klargör hur arbetsmiljöarbetet kan och ska bedrivas. Klargör arbetsgivarrollen, hur och till vem arbetsmiljöuppgifter kan fördelas. Tydliggör skyddsombuds - och arbetstagarrollen i arbetsmiljöarbetet. Klassisk undervisning och ny pedagogik med "spelet om arbetsmiljön"!


Prevent Avonova Previa Arbetsmiljöforum du jobbet metodicum

Senaste nytt från Zober

Nu kan arbetsgivaren få ekonomisk stöd utbildning av chefer,  arbetsledare och skyddsombud. Detta gäller för både öppna och företagsinterna arbetsmiljö -och rehabiliteringsutbildningar. Zober Arbetsmiljö AB  är godkänd utbildningsanordnare. De företag och organisationer som kan söka stöd...

Läs mer

Arbetsmiljöspelet DIGITALT!

Publicerad 2020-12-11

Gör era företagsinterna arbetsmiljöutbildningar bättre! Arbetsmiljöspelet bygger på att deltagarna ska vara aktiva och förbättra sina kunskaper på ett roligt och lärorikt sätt. Spelet genomförs i tävlingsform (3-4 deltagare/lag). Arbetsmiljöspelet kan nu även köras digitalt Ni bestämmer vilket...

Läs mer

HÖGRE MAXBELOPP (500 miljoner) och för FLER arbetsgivare.Tillämpningsområdet för bestämmelserna om företagsbot utvidgas så att företagsbot, utöver i näringsverksamhet, även ska kunna åläggas för brott som har begåtts i utövningen av sådan offentlig verksamhet som kan jämställas med näringsverksamhet och för brott som har ...

Läs mer

Telefon: 08-22 04 52   |   E-post: info@zober.se

© 2016 Zober Arbetsmiljö AB    |   » Om cookies  |  » Sitemap