Arbetsmiljö & Straffansvar

"Det delegerade arbetsmiljöarbetet"

”Att vara okunnig om lagar och regler fritar inte från ansvar”

Praxis Svea Hovrätt

Kursinbjudan:
1 januari 2020! Nya utökade regler för företagsbot!
Högre maxbelopp (500 miljoner) och för fler arbetsgivare.
På gång!
Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur
"Det ska vara lätt att göra rätt " 

Målgrupp:

Chefer  |  Arbetsledare  | Skyddsombud |  Arbetsmiljöchefer | Arbetsmiljöhandläggare | Utbildare | Konsulter | Personalchefer | Företagshälsovård 

Utbildningen för dig som behöver grundläggande eller en uppdatering dina arbetsmiljökunskaper. Arbetar med arbetsmiljöfrågor i ditt dagliga arbete eller har ett strategiskt jobb i arbetsmiljöarbetet. 

Kanske utbildar inom arbetsmiljöområdet eller kanske bara vill testa dina arbetsmiljökunskaper.

Kunskapsspelet på utbildningen är en blandning av "basic" och fördjupning och genomförs i lag på 3-4 deltagare/grupp.

Ur innehållet:

Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur • Arbetsmiljöansvar & Straffrättsligt ansvar • Personligt straffansvar & Företagsbot • Sanktionsavgifter • Arbetsmiljörätt • AV • Arbetsmiljöverket • Uppgiftsfördelning i teori och praktik • Gemensamt arbetsställe • Inhyrd arbetskraft • Entreprenörer • Samordningsansvar • Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM • Kunskapsspel

Utbildningen:

Klargör hur arbetsmiljölagstiftningen är uppbyggd och tänkt att fungera utifrån nuvarande, pågående och framtida förändringar i regelverket. 

Regelförnyelse av ett större utvecklingsarbete som syftar till ett relevant, modernt, tydligare och tillgängligare regelverk för hela arbetslivet.

Med en tydligare regelstruktur och mer begripliga regler får arbetsgivare, skyddsombud och arbetstagare bättre förutsättningar.

"Det ska vara lätt att göra rätt!

Klassisk undervisning och ny pedagogik med kunskapsspel!

Dag 1

09.00-16.45

Arbetsmiljölagstiftningens uppbyggnad och Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur

 • flera förändringar är redan genomförda i arbetsmiljölagstiftningen
 • planerade och föreslagna ändringar i arbetsmiljöverkets regelstruktur
 • överskådligare regler att förstå, följa och ställas krav och sanktionsavgifter på
 • tydligare reglerverk som ska vara överskådligt, tillgängligt, digitalt och modernt
 • från ca 220 föreskrifter 1998 - till ca 67 st 2022- och målet är 15st! 2023/24.
 • förtydligande av ansvar och skyldigheter
 • allmänna råd minskas betydligt och kopplas direkt med aktuell regel §.
 • ansvarsföreskrifter (Arbetsgivare  - Byggherre - Tillverkare)
 • generella föreskrifter för "många"
 • specifika regler för "få"

Straffrättsligt perspektiv på arbetsmiljö

 • Nya utökade regler för företagsbot 1 januari 2020!
 • 'personligt straffansvar
 • vad menas med uppsåt och oaktsamhet,
 • "garantställning"
 • brottsutredningar vid arbetsmiljöbrott
 • vem kan straffas för arbetsmiljöbrott
 • erfarenheter av vägledande
 • skärpt straff vid arbetsmiljöbrott
 • förundersökning polis – åklagare
 • diskussioner kring aktuella rättsfall
 • juridiska aspekter på förändringarna i nya regelstrukturen
 • föreskrifter ur en straffrättslig synvinkel
 • konsekvenser av att man brutit mot AV:s föreläggande eller förbud
 • erfarenheter från rättsfall avseende den psykosociala arbetsmiljön

Länk till kursanmälan:

Dag 2

08.30-16.00

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

 • vilka arbetsmiljöuppgifter kan fördelas
 • till vem och vilka kan arbetsgivaren fördela
 • vad menas med resurser och befogenheter
 • fristående ställning, returnering
 • skriftlig, muntlig och "konkludent" 
 • dokumentation
 • uppgiftsfördelning på person alt. befattning
 • kontroll och ”back up” ansvaret

Skyddsombudsrätt och samverkan

 • vem kan bli skyddsombud/arbetsmiljöombud
 • skyddsombudets roll och uppgifter
 • rätten till tid, uppgifter/information, tillträde, utbildning
 • samverkan arbetstagare, skyddsombud och arbetsgivare
 • stoppningsrätt och möjligheter att begära utredning/undersökning
 • hur väljs skyddsombudet
 • vem/vilka representerar skyddsombudet
 • skyddsombudets rättsliga befogenheter

Inhyrda, Entreprenörer och Samordningsansvar

 • inhyrarens/uthyrarens uppgifter
 • skillnader inhyrd och entreprenör
 • samordning på gemensamt arbetsställe 
 • samordning på tillfälligt driftställe
 • skillnader mellan arbetsgivaransvaret och samordningsansvaret    

Föreskriften "Organisatorisk och social arbetsmiljö" utifrån arbetsmiljöverkets nya regelstruktur

 • första föreskriften som har "spår" av nya regelstrukturen
 • föreskriften minskade 3 föreskrifter till 1
 • kortfattad och med allmänna råd kopplad till aktuell §
 • definitioner och krav
 • krav på mål, rutiner och ledarskap mm
 • riskbedömningar vid organisatoriska förändringar
 • undersöknings -och utredningsskyldighet

 

Telefon: 08-22 04 52   |   E-post: info@zober.se

© 2016 Zober Arbetsmiljö AB    |   » Om cookies  |  » Sitemap