Arbetsmiljöutbildning

BAM - "De Lux"

Mål, visioner, rutiner och certifieringar är bra... För att förverkliga höga ambitioner och engagemang i arbetsmiljöarbetet krävs även kunskap, samverkan och delaktighet.

Praxis i "Från papper till verkstad"

Kursinbjudan:

BAM "De Lux"
"Det fungerande arbetsmiljöarbetet" 
1-3 Dagars företagsanpassade arbetsmiljöutbildningar med eller utan "Arbetsmiljöspelet"
Nedan ser ni ett exempel på 3-dagars utbildning

Målgrupp:

Chefer  |  Arbetsledare  | Skyddsombud |  Arbetsmiljöchefer | Arbetsmiljöhandläggare | Utbildare | Konsulter | Personalchefer | Företagshälsovård 

Utbildningen för dig som behöver grundläggande eller en uppdatering dina arbetsmiljökunskaper. 

Till dig som vill ha en fördjupning, eller kanske bara vill "testa" dina arbetsmiljökunskaper.

Kunskapsspelet på utbildningen är en blandning av "basic",  fördjupning och "Elit". 

Kunskapsspelet på utbildningen genomförs i lag på 3-4 deltagare/grupp.

Ur innehållet:

Arbetsmiljöansvar & Straffrättsligt ansvar • Personligt straffansvar & Företagsbot • Utökade sanktionsavgifter • Arbetsmiljörätt • AV • Arbetsmiljöverket • Skyddsombudsrollen • Uppgiftsfördelning i teori och praktik • Gemensamt arbetsställe • Inhyrd arbetskraft • Entreprenörer • Samordningsansvar • Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM • Kunskapsspel

Utbildningen:

Klargör hur arbetsmiljölagstiftningen är uppbyggd och tänkt att fungera. Förändringar i lagstiftningen och förändringar som är på gång...

Tydliggör hur det systematiska arbetsmiljöarbetet kan och ska bedrivas, samt fördelningen av arbetsmiljöuppgifter ska gå till i teori och praktik!

Klargör olika roller och tydliggör skillnader i arbetsmiljöansvar och straffansvar.

Klassisk undervisning och ny pedagogik med kunskapsspel!

Dag 1 

Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur

 • genomförda (startade 2014!), planerade och föreslagna ändringar i arbetsmiljölagstiftningens regelstruktur
 • ansvarsföreskrifter 
 • generella föreskrifter för "många"
 • specifika föreskrifter för "få"
 • tydligare regelstruktur och enklare regler
 • förtydligande av ansvar och skyldigheter
 • förre föreskrifter (målet är 17)
 • allmänna råd försvinner till stor del 

Systematiskt arbetsmiljöarbete

 • undersökningsskyldighet
 • medverkan, delaktighet
 • riskbedömningar, åtgärdsplanering
 • rutiner, dokumentation
 • uppföljning

Skyddsombudsrätt

 • vem kan bli skyddsombud
 • skyddsombudets roll och uppgifter
 • samverkan skyddsombud/arbetstagare och arbetsgivare
 • rätten till, utbildning, tid, tillträde, medverkan
 • stoppningsrätt och möjlighet att begära utredning/undersökning
 • vem kan väljas till skyddsombud, hur ska valet gå till
 • rättsliga befogenheter gentemot arbetsmiljöverket
 • vem/vilka/var representerar skyddsombudet och skyddsområde
 • rättsfall kring skyddsombudsrollen

Dag 2 

Fysisk arbetsmiljö

 • belastningsergonomi
 • arbetsplatsens utformning. mm.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

 • föreskriften i teori och praktik
 • definitioner och krav
 • krav på mål, rutiner, ledarskap mm
 • konsekvenser av att man brutit mot AV:s föreläggande eller förbud
 • erfarenheter från rättsfall avseende den psykosociala arbetsmiljön
 • riskbedömningar vid förändringar
 • utredningsskyldighet

Straffrättsligt perspektiv på arbetsmiljö

 • personligt straffansvar
 • företagsbot vid arbetsmiljöbrott
 • vad menas med uppsåt och oaktsamhet,
 • "garantställning"
 • brottsutredningar vid arbetsmiljöbrott
 • vem kan straffas för arbetsmiljöbrott
 • erfarenheter av vägledade domar
 • skärpt straff vid arbetsmiljöbrott
 • förundersökning polis – åklagare
 • diskussioner kring aktuella rättsfall
 • juridiska aspekter på AFS 2014
 • föreskriften ur en straffrättslig synvinkel
 • konsekvenser av att man brutit mot AV:s föreläggande eller förbud
 • erfarenheter från rättsfall avseende den psykosociala arbetsmiljön

 

Dag 3 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

 • vilka arbetsmiljöuppgifter kan fördelas
 • till vem och vilka kan arbetsgivaren fördela
 • vad menas med resurser och befogenheter
 • fristående ställning, returnering
 • skriftlig, muntlig och "konkludent" 
 • dokumentation
 • uppgiftsfördelning på person alt. befattning
 • kontroll och ”back up” ansvaret 

Inhyrda arbetstagare

 • inhyrarens/uthyrarens uppgifter
 • skillnader inhyrd och entreprenörer

Samordningsansvar

 • samordning på gemensamt arbetsställe 
 • samordning på tillfälligt driftställe
 • skillnader mellan arbetsgivaransvaret och samordningsansvaret                      

Sjukfrånvaro & Rehabilitering

 • nya regler 1 juli 2018! Rehabiliteringsplan efter 30 dagar...
 • krav på dokumentation, planering, uppföljning, samverkan...
 • organisation, policy
 • krav på kompetens i "linje" och "stab"
 • rutiner i rehabiliteringsprocessen
 • arbetsledare- och chefsrollen
 • koordinatorsrollen
 • skyddsombudsrollen

Arbetsrättsliga aspekter i arbetsmiljö och rehabiliteringsarbetet 

 • uppsägning av personliga skäl vid sjukdom/skada
 • arbetstagarens anställningsskydd
 • arbetsrätten i rehabiliteringskedjan
 • arbetstagarens rättigheter och skyldigheter
 • arbetstagarens medverkan, följa instruktioner, använda skyddsutrustning 

 

Telefon: 08-22 04 52   |   E-post: info@zober.se

© 2016 Zober Arbetsmiljö AB    |   » Om cookies  |  » Sitemap