Arbetsmiljöverkets NYA regelstruktur! ...

Publicerad 2019-06-04

"DET SKA VARA LÄTT ATT GÖRA RÄTT"

 Nuvarande regelverk har vuxit fram i samråd mellan Arbetsmiljöverket och arbetsmarknadens parter under drygt trettio år sedan den nuvarande arbetsmiljölagen kom till. Eftersom reglerna kommit till under lång tid, och dessutom kompletterats med EU-regler, så finns det delar som inte riktigt hänger ihop och som ibland kan upplevas motsägelsefulla eller ologiska när vi ser till helheten. Det har varit svårt att tolka föreskrifternas "allmänna råd" ur ett juridiskt perspektiv. Förändringar har också skett med "direkt straffsanktionerade" regler till myndighetsbeslut om sanktionsavgifter. Som myndighet har Arbetsmiljöverket en skyldighet att ständigt arbeta med att utveckla och modernisera regelverket och sitt arbete. Göra det enklare för arbetsgivare och arbetstagare att förstå och leva upp gällande regler. Samt lättare för Arbetsmiljöverket att ställa krav utifrån regelverket. Reglerna ska bearbetas så att det blir en tydligare koppling till det systematiska arbetslivet genom hela regelverket. Reglerna ska upplevas som tydliga, begripliga och det ska vara lätt att veta vilka regler man själv berörs av. Kraven på hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas och nivå/kvalitet på arbetsmiljön ska INTE sänkas i den nya regelstrukturen, utan vara lättare att leva upp till.

Färre föreskriftshäften är ingen nyhet utan har varit pågående process. För 25 år sedan hade vi ca 220 föreskrifter, nu har vi ca 70 föreskrifter, målet i den förenklade regelstrukturen är 14 föreskrifter! Med ett nytt pedagogiskt upplägg.

2014 blev föreskrifter som hade direkt straffsanktionerade regler förändrade till sanktionsavgifter och det blev tydligare och lättare för Arbetsmiljöverket att beivra regelbrott mot en föreskrift.  Förändringar i AML har också följt med i det spåret...

Nuvarande föreskrifter kommer att bearbetas och sorteras in i den nya strukturen. Anledningen till det är att det ska bli enklare att hitta de regler man berörs av när de har samlats och sorterats i en överskådlig struktur. Specifika regler kommer inte att försvinna. I stället handlar det om att placera befintliga paragrafer och föreskriftshäften i den nya strukturen och samtidigt bearbeta dem så att de blir lättare att förstå. Det blir också tydligare att alla arbetsgivare omfattas av vissa regler, till exempel systematiskt arbetsmiljöarbete eller arbetsanpassning. En vägvisare till regelstrukturen Det kommer att finnas en vägvisare in till regelstrukturen som idag går under arbetsnamnet "portalen". Portalen ska hjälpa dem som har skyldigheter i arbetsmiljöarbetet att få reda på var i strukturen det finns regler som just de berörs av. Det innebär bland annat att en arbetsgivare inte behöver gå igenom alla föreskriftshäften för att hitta de regler som de berörs av. Allmänna råd kommer finnas kvar i mindre omfattning I den nya regelstrukturen kommer allmänna råd att placeras direkt efter respektive paragraf OBS! Denna pedagogik finns redan i AFS: 2015 "Organisatorisk och social arbetsmiljö", där också flera föreskrifter blev en. När det är motiverat ska allmänna råd omformuleras till föreskriftstext. Det som varken placeras direkt efter paragraf eller omformuleras till föreskriftstext kan komma att användas i ett senare arbete med att ta fram vägledande material till Arbetsmiljöverkets föreskrifter. OBS! sådana vägledande material finns redan...

Arbetet med att förändra strukturen och bearbeta föreskriftstexterna pågår och enligt nuvarande planering kommer det att pågå under 2019-2020.

På utbildningen "Det delegerade arbetsmiljöarbetet"  klargörs bl a skillnaderna i nuvarande och framtidens regelstruktur, vad vi vet idag och vad som planeras...

• Stockholm, Hilton Slussen 24-25 mars 2021

Här kan du läsa mer och anmäla dig:

”icon”Tillbaka    |     Till nyhetsarkiv”icon”

Telefon: 08-22 04 52   |   E-post: info@zober.se

© 2016 Zober Arbetsmiljö AB    |   » Om cookies  |  » Sitemap