Zobers nyheter

BORTRE TIDSGRÄNSEN I SJUKPENNINGEN TAS BORT!

Publicerad 2016-03-20

Den 1 februari 2016 tas den bortre tidsgränsen bort. Förändringen innebär - att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen avskaffas - att det arbetsmarknadspolitiska programmet arbetslivintroduktion ska fasas ut och upphöra I dag kan man normalt få sjukpenning och rehabiliteringspenning 1 år och i särskilda fall i högst 914 dagar. 365 dagar på normal "normalnivå" och 549 dagar på "fortsättningsnivå" (totalt 2,5 år) I undantagsfall kan man få sjukpenning för en längre tid, till exempel om man har en allvarlig sjukdom. I samband med att dagarna med sjukpenning tar slut erbjuds man att delta i det arbetsmarknadspolitiska programmet Arbetslivsintroduktion hos Arbetsförmedlingen. Under tiden man deltar i arbetslivsintroduktion kan man få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Förändringen innebär att det inte längre kommer att finnas någon bortre gräns för hur länge du kan få sjukpenning, så länge som din arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom. Arbetslivsintroduktion kommer att upphöra. Det innebär att ingen kommer erbjudas att påbörja programmet arbetslivsintroduktion hos Arbetsförmedlingen efter 31 januari 2016. Men den som har börjat innan 1 februari 2016 kan slutföra programmet. Det kommer fortfarande att finnas möjlighet att vid behov ta del av Arbetsförmedlingens insatser under tid som du har ersättning från sjukförsäkringen. Det gäller oavsett hur länge du har haft ersättning från sjukförsäkringen. Grundprincipen med rehabiliteringskedjan förändras inte. Hur beräkningen av "ramtid" dvs. att man tar med sig gamla (senaste "rullande" 90 dagarna) är oklart när man blir ett 90-180 dagarsfall i rehabiliteringskedjan. Frågan är hur det går med incitamentet och aktiviteten i det praktiska rehabiliteringsarbetet för arbetstagare, arbetsgivare, Försäkringskassa och Arbetsförmedling Jan Karlsson, Försäkringskassan. Klargör på vår utbildning "Diplomerad Rehabiliteringskoordinator" vad förändringen får konsekvenser i teori och praktik.

Kurs Rehabiliteringskoordinator

NYTT FÖRSLAG! Arbetsgivaren får betala 25% av...

Publicerad 2016-03-16

Hälsoväxling innebär att sjukpenningen kan komma att finansieras av arbetsgivaren till 25% efter 90 sjukskrivningsdagar.

Uppdraget har varit att analysera och utarbeta förslag om arbetsgivares drivkrafter att vidta insatser för att sjukskrivna arbetstagare ska kunna återgå i arbete.

Socialdepartementet har nu lämnat sitt förslag "Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna" (Ds 2016:8)

Regeringen vill öka pressen på arbetsgivarna att ta ett större ansvar för rehabilitering och förebyggande arbete för att minska sjukskrivningarna. Förslaget skickas ut på remiss och regeringen föreslår att arbetsgivarna ska medfinansiera långtidssjukskrivningar.

Här är förslagen – arbetsgivare ska betala en särskild sjukförsäkringsavgift om 25 procent av arbetstagarnas sjukpenning från och med dag 91 i sjukfallen, – det ska finnas ett fribelopp om 33 500 kronor. Fribeloppet gäller alla arbetsgivare och är ett skydd mot alltför höga kostnader för små arbetsgivare, – personer med utsatt situation på arbetsmarknaden ska undantas från arbetsgivarens kostnadsansvar, – arbetsgivaravgifterna sänks med 0,16 procentenheter. Arbets- givarkollektivet kompenseras därigenom för de ökade kostnader som den rörliga sjukförsäkringsavgiften medför så att reformen i princip blir kostnadsneutral, – den särskilda sjukförsäkringsavgiften beräknas och beslutas av Försäkringskassan och debiteras arbetsgivares skattekonto.

Jan Karlsson, Försäkringskassan klargör på vår utbildning "Diplomerad Rehabiliteringskoordinator" vad förslaget kan få för konsekvenser.

Stockholm 8-9 november 2017

Stockholm 7-8 mars 2018

Göteborg 24-25 april 2018

"Diplomerad Rehabiliteringskoordinator"

Här kan du läsa mer om "hälsoväxling för aktivare rehabilitering"

Telefon: 08-22 04 52   |   E-post: info@zober.se

© 2016 Zober Arbetsmiljö AB    |   » Om cookies  |  » Sitemap