Zobers nyheter

NYA REGLER 1 JULI 2018! Rehabiliteringsplan...

Publicerad 2018-06-20

En skyldighet införs för arbetsgivare utifrån Regeringens förslag för "Förstärkt återgång till arbete". Kravet på rehabiliteringsplan träder kraft 1 juli 2018. Skyldigheten innebär att arbetsgivare att ta fram en plan för återgång i arbete tillsammans med arbetstagaren senast då arbetstagaren har varit frånvarande på grund av sjukdom i 30 dagar och att sjukskrivningen beräknas bli  över 60 dagar. I planen ska ingå vad arbetsgivaren vidtar för anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder. Rehabiliteringsplanen innebär utredning, planering, dokumentation och samverkan. 

Det nuvarande arbetsplatsnära stödet till arbetsgivare utvidgas till att även omfatta planering, genomförande och uppföljning. Namnet på det arbetsplatsnära stödet ändras till arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd ska kunna lämnas till en arbetsgivare med högst 10 000 kronor per arbetstagare och år (max 200.000:-/arbetsgivare).

Stöd, kontroll och sanktioner... I december 2015 gav regeringen Försäkringskassan i uppdrag att utvärdera och utveckla stöd och kontroll till arbetsgivare (dnr S2015/07796/SF). Uppdraget innebar bl.a. att utveckla stödet till arbetsgivare i samband med anställdas sjukskrivning och utveckla kommunikationen till Arbetsmiljöverket avseende arbetsgivares ansvar enligt arbetsmiljölagen, AFS 1994:1 ("Arbetsanpassning och rehabilitering") och socialförsäkringsbalken.Inom ramen för detta uppdrag har Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket tagit fram en ny nationell överenskommelse för perioden 2017–2020. Syftet med överenskommelsen är att främja arbetsgivarnas ansvarstagande för arbetsmiljön, att förebygga ohälsa, samt att effektivt arbeta med arbetsanpassning och rehabilitering. På nationell nivå kommer Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan att skapa förutsättningar för en mer enhetlig samverkan. Myndigheterna har tagit fram en tydligare struktur gällande kontaktvägar och utbyte av information för de arbetsgivare som har hög sjukfrånvaro hos sina anställda eller som brister i arbetsanpassning och rehabilitering. Myndigheterna har även tagit fram rutiner och information som ska förmedlas när Försäkringskassan anmäler arbetsgivare som inte uppfyller sitt ansvar enligt Socialförsäkringsbalken eller Arbetsmiljölagen. För att utveckla kommunikationen ytterligare kring arbetsgivare som har anställda med hög sjukfrånvaro eller arbetsgivare som brister i sitt ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering, har myndigheterna enats om att genomföra ett gemensamt förarbete, kopplat till Arbetsmiljöverkets uppdrag att utöva tillsyn och in sektion. På vår utbildning "Arbetslivets Rehabiliteringsansvar" får du höra mer om vad vad reglerna 1 juli 2018  får för praktiska konsekvenser och möjligheter.

Stockholm 29-30 januari  2019

Stockholm 13-14 mars 2019

Göteborg 10-11 april 2019

Kurs "Arbetslivets Rehabiliteringsansvar"

Testa dina kunskaper under "Sjukförsäkring och Rehabilitering"

Telefon: 08-22 04 52   |   E-post: info@zober.se

© 2016 Zober Arbetsmiljö AB    |   » Om cookies  |  » Sitemap