Zobers nyheter

NYTT FÖRSLAG! Arbetsgivaren får betala 25% av...

Publicerad 2016-03-16

Hälsoväxling innebär att sjukpenningen kan komma att finansieras av arbetsgivaren till 25% efter 90 sjukskrivningsdagar.

Uppdraget har varit att analysera och utarbeta förslag om arbetsgivares drivkrafter att vidta insatser för att sjukskrivna arbetstagare ska kunna återgå i arbete.

Socialdepartementet har nu lämnat sitt förslag "Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna" (Ds 2016:8)

Regeringen vill öka pressen på arbetsgivarna att ta ett större ansvar för rehabilitering och förebyggande arbete för att minska sjukskrivningarna. Förslaget skickas ut på remiss och regeringen föreslår att arbetsgivarna ska medfinansiera långtidssjukskrivningar.

Här är förslagen – arbetsgivare ska betala en särskild sjukförsäkringsavgift om 25 procent av arbetstagarnas sjukpenning från och med dag 91 i sjukfallen, – det ska finnas ett fribelopp om 33 500 kronor. Fribeloppet gäller alla arbetsgivare och är ett skydd mot alltför höga kostnader för små arbetsgivare, – personer med utsatt situation på arbetsmarknaden ska undantas från arbetsgivarens kostnadsansvar, – arbetsgivaravgifterna sänks med 0,16 procentenheter. Arbets- givarkollektivet kompenseras därigenom för de ökade kostnader som den rörliga sjukförsäkringsavgiften medför så att reformen i princip blir kostnadsneutral, – den särskilda sjukförsäkringsavgiften beräknas och beslutas av Försäkringskassan och debiteras arbetsgivares skattekonto.

Jan Karlsson, Försäkringskassan klargör på vår utbildning "Diplomerad Rehabiliteringskoordinator" vad förslaget kan få för konsekvenser.

Stockholm 8-9 november 2017

Stockholm 7-8 mars 2018

Göteborg 24-25 april 2018

"Diplomerad Rehabiliteringskoordinator"

Här kan du läsa mer om "hälsoväxling för aktivare rehabilitering"

EXTRAKURS! Diplomerad Rehabiliteringskoordinator...

Publicerad 2016-02-19

Då "efterfrågan" är stor på vår utbildning "Diplomerad Rehabiliteringskoordinator". Utbildningarna i Göteborg 6-7 april och i Stockholm 27-28 april och i är fullbokade. Vi genomför nu en EXTRAUTBILDNING på Radisson BLU i Malmö 17-18 maj 2016! Och kör höstens första utbildning i Stockholm 14-15 september 2016.

Kontakta oss!"Diplomerad Rehabiliteringskoordinator"

NYA SANKTIONSAVGIFTER 1 JANUARI 2015!

Publicerad 2014-11-18

Arbetsmiljölagen ändrades 1 juli 2014 så att sanktionsavgifter upp till 1 miljon kronor kan delas ut oavsett om lagen överskridits p.g.a. oaktsamhet t ex okunskap eller med uppsåt. 1 januari 2015 blir det sanktionsavgifter på fallskydd, motorkedjesågar och röjsågar och fler lär komma... Sanktionsavgiftens storlek varierar beroende på vilken risknivå överträdelsen har; en överträdelse med en risk för fara för livet kostar exempelvis mer än en överträdelse i en lägre risknivå. Dessutom är sanktionsavgiften differentierad beroende på företags storlek. Minimiavgift för överträdelser i risknivå fyra är exempelvis 100 000 kr för de minsta företagen och en miljon kronor för de största. Företagets storlek beräknas utifrån antalet sysselsatta. I 34 av Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns det idag 122 bestämmelser som idag är direkt straffsanktionerade. Arbetsmiljöverket har föreslagit att 41 av dessa bestämmelser ska förenas med sanktionsavgift i stället för straff. Sanktionsavgift är betydligt enklare, främst eftersom det sköts av Arbetsmiljöverket och man slipper bevisningen i skuldfrågan, vilken fysisk person som är ansvarig. Det räcker med att en §§ i en föreskrift inte följs, oberoende av någon har skadats eller ej. Sanktionsavgiften ställs till företaget som juridisk person. Ändringarna i Föreskrifter och Arbetsmiljölagen (AML) innebär att sanktionsavgifter i stor utsträckning ska ersätt straffsanktioner och därmed få ett effektivare sanktionssystem. Straffsanktioner behålls emellertid för vissa överträdelser eller av underlåtenhet/försummelse t.ex. anmälan av allvarlig olycka/tillbud (AML 3:3a fr o m 1 juli 2014) till Arbetsmiljöverket. Förändringen innebär att Arbetsmiljöverket skall ges större utrymme att själva föreskriva sanktionsavgifter för överträdelser av bestämmelser i de föreskrifter som Arbetsmiljöverket utfärdar. Sanktionsavgift kan tas ut oavsett om överträdelsen skett med uppsåt eller oaktsamhet. Ändringen i AML innebär att det blir ännu viktigare att ha rätt utbildning och att hålla kunskapen uppdaterad. På vår utbildning "Det delegerade arbetsmiljöarbetet" redogör Lotten Loberg (Riksenheten för arbetsmiljömål) om förändringen och skillnader mellan sanktionsavgifter, straffsanktioner, företagsbot, arbetsmiljöansvar och straffansvar!

"Det delegerade arbetsmiljöarbetet"

NYA REGLER FÖR ARBETSLIVSINRIKTAD...

Publicerad 2014-03-25

Arbetsplatsnära stöd till arbetsgivaren ska förbättra den arbetslivsinriktade rehabiliteringen! Arbetsgivare kan få bidrag för inköp av arbetsplatsnära stöd som syftar till att förebygga sjukfall och underlätta för dina anställda att komma tillbaka i arbete. Insatsen ska utföras av företagshälsovården eller andra likvärdiga aktörer och kan mer konkret handla om hjälp att kartlägga behov av anpassning av den anställdas arbetsuppgifter och arbetstider eller för konsultation kring arbetshjälpmedel. Nya ekonomiska stödet kan användas vid: • Upprepad korttidsfrånvaro • Signaler om ohälsa • När arbetsförmågan är oklar i förhållande till arbetsuppgifter • Om det finns risk för att det blir svårigheter för den anställda att återgå i arbete • Om det finns risk för att det kan bli en långvarig sjukskrivning... För att få bidrag ska det arbetsplatsnära stödet köpas in och utföras av en godkänd företagshälsovård eller annan likvärdig aktör och omfatta: • Bedömning av den anställdas funktion i förhållande till arbetsuppgifterna • Kartläggning av den anställdas hinder och resurser. • Bedöma och överväga alternativ som arbetshjälpmedel, arbetsresor, anpassning, deltidssjukskrivning. Bidraget gäller inte för medicinsk eller annan behandling. Bidraget går direkt till dig som är arbetsgivare och täcker halva kostnaden för de insatser som genomförs, men max 7 000 kronor per insats, så en anställd kan få flera insatser. Man kan även retroraktivt, söka för insatser som har genomförts sedan 1 januari 2014. Det ska vara enkelt att söka bidraget. Arbetsgivaren söker bidraget hos Försäkringskassan. Arbetsgivaren väljer själv hur ofta man vill ansöka, till exempel månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Jan Karlsson, Försäkringskassan. Klargör på utbildning "Diplomerad Rehabiliteringskoordinator" hur reglerna kan användas och sökas.

Kurs Rehabiliteringskoordinator

ARBETS(O)FÖRMÅGA SKA BEDÖMAS ENHETLIGT!

Publicerad 2013-06-04

Den nya metoden(AFU) för att bedöma arbetsförmåga som nu testas, gäller den som varit sjukskriven i sex månader. Problemet har varit att när arbetstagarens arbetsförmåga ska bedömas mot den öppna arbetsmarknaden. Ibland har Försäkringskassan gjort bedömningen att individen för frisk för att vara sjukskriven och Arbetsförmedlingen gjort bedömningen att individen är för sjuk för att jobba... Metoden är bl a att den sjukskrivne själv ska skatta sin egen förmåga. Bedömningen kompletteras även med ett referensmaterial om arbetsmarknadens krav på medicinska förmågor i olika yrken. Försäkringsmedicinska gruppkonsultationen ska ge rådgivning i enskilda fall. Detta är ett sätt att klargöra det enskilda fallet, få olika aktörer att samarbeta och undvika att "Individen hamnar mellan stolarna" På utbildningen "Diplomerad rehabiliteringskoordinator" reder Jan Karlsson ut begreppen, syftet och metoden.

PSYKOSOCIALA RISKBEDÖMNINGAR!

Publicerad 2012-04-28

Mer fokus på arbetrelaterad stress! Arbetsmiljöverket ska genomföra 300 inspektioner inom branscher med hög risk att drabbas av arbetsrelaterade besvär på grund av stress och andra organisatoriska och sociala förhållanden på jobbet. Det handlar om frågor som organisations- och ledningskultur, tydliga roller och förväntningar, beslutsutrymme, arbetsbelastning med mera. Mellan åren 2005-2010 anmäldes cirka 70 000 arbetssjukdomar i Sverige. Drygt en femtedel av dessa hade sin grund i sociala eller organisatoriska faktorer. Det gällde kränkningar av olika slag, anklagelser, traumatiska upplevelser, påfrestande klientkontakter, stress och en för stor arbetsbörda.

KURSDATUM HÖSTEN 2013!

Publicerad 2012-01-12

Under hösten går vår klassiska utbildning "Det delegerade arbetsmiljöarbetet", som genomförts i 209 öppna utbildningar. Mer fokus läggs på skillnader mellan arbetsmiljöansvaret/ straffansvaret, samordningsansvaret, inhyrda/uthyrda, skyddsombudsrollen och ändrade regler för samverkan... Utbildningen genomförs med ett kul och lärorikt kunskapsspel. DET DELEGERADE ARBETSMILJÖARBETET • 24-25 oktober 2013, Stockholm (Hilton Slussen) • 6-7 november 2013, Göteborg (Elite Park Avenue) Fullbokade kurser under våren gör att vi under hösten 2013 kör vår utbildning "Diplomerad Rehabiliteringskoordinator" vid 3 kurstillfälle. Här klargörs arbetsgivarens sjuk/rehabiliteringsansvar i teori och praktik! Med fokus på "Hur långt sträcker sig arbetsgivarens rehabiliteringsansvar". Utbildningen genomförs med ett kul och lärorikt kunskapsspel. DIPLOMERAD REHABILITERINGSKOORDINATOR • 25-26 september 2013, Stockholm (Hilton Slussen) • 16-17 oktober 2013, Malmö (Radisson BLU) • 12-13 november 2013, Stockholm (Hilton Slussen) I utbildningen "Systematiskt Friskvårdsarbete" ligger fokus på hur företaget på ett systematiskt sätt kan utveckla sitt friskvårdsarbete. SYSTEMATISKT FRISKVÅRDSARBETE • 14-15 november 2013, Stockholm (Hilton Slussen)

Frågor och preliminärbokningar!

ÄNDRADE REGLER FÖR SKYDDSKOMMITTÈ 1 AUGUSTI...

Publicerad 2011-03-25

Regeringen har beslutad om en proposition om nya regler om skyddskommitté. Reglerna om skyddskommitté ändras genom att en ändring görs i arbetsmiljölagen som innebär att man genom ett kollektivavtal kan bestämma att skyddskommittén ska utgöras av ett organ som har en annan benämning och som behandlar både arbetsmiljöfrågor och andra frågor. Härigenom kan skyddskommittébehandlingen enligt arbetsmiljölagen ske samtidigt som information och samråd enligt MBL. Detta innebär att man inom ett företag inte behöver ha samråd om samma fråga två gånger för att uppfylla kraven i två olika lagar. Samma regler som i dag gäller för skyddskommittéernas verksamhet ska gälla även för de "kombinerade" samrådsorganen. Enligt reglerna om skyddskommitté ska en fråga behandlas tidigare i planeringsprocessen än vad som gäller för MBL-behandling. Med samordnade organ stärks arbetstagarnas medinflytande tidigt i processen i ett bredare spektrum av frågor.

ARBETSRELATERAD STRESS!

Publicerad 2011-01-27

Arbetsrelaterad stress är en av de största utmaningarna på arbetsmiljöområdet som vi möter i Europa fastlås i en EU-undersökning. Nästan var FJÄRDE ARBETSTAGARE är drabbad av stress och enligt forskningen står stress för mellan 50 % och 60 % av samtliga förlorade arbetsdagar. Detta utgör en mycket hög kostnad i form av både mänskligt lidande och nedsatt produktivitet. Stress i arbetet kan drabba alla människor på alla nivåer. Den kan uppstå inom alla sektorer och oavsett organisationens storlek. Stress påverkar individers hälsa och säkerhet, men också organisationers och nationella ekonomiers hälsa. Stress är det näst vanligast rapporterade arbetsrelaterade hälsoproblemet, och drabbar 22 % av arbetstagarna inom EU. Och antalet människor som lider av stressrelaterade tillstånd som orsakas eller förvärras av arbete kommer troligen att öka. Arbetslivets snabba förändringar ställer allt högre krav på arbetstagarna, genom minskad arbetsstyrka och användning av extern arbetskraft, det ökade behovet av flexibilitet inom funktioner och färdigheter, ökande användning av tillfälliga anställningar, osäkrare arbetsmarknad och ökad arbetsintensifiering (med högre arbetsbelastning och krav), och dålig balans mellan arbete och privatliv. Stress kan göra människor sjuka och nedstämda, både på arbetet och hemma. Stress kan också äventyra säkerheten på arbetet och leda till andra arbetsrelaterade hälsoproblem, såsom belastningsbesvär. Att minska arbetsrelaterad stress och psykosociala risker är inte enbart en moralisk utan också en rättslig nödvändighet. Den goda nyheten är att arbetsrelaterad stress kan hanteras på samma logiska och systematiska sätt som andra arbetsmiljöfrågor. VAD HÄNDER NU? - Kommer det ett EU-direktiv om arbetsrelalaterad stress? - Kommer Sverige göra ett nytt försök om en föreskrift om psykosocial arbetsmiljö? På vår utbildning "Det delegerade arbetsmiljöansvaret" i Göteborg 8-9 mars och i Stockholm 24-25 mars får du höra mera.

Klicka på länken nedför så kommer du till hela kursprogrammet!

NY HEMSIDA!

Publicerad 2011-01-26

Fotografiska bilder i Motala har med blixtens hastighet skapat en ny hemsida. Vi var ett av de första utbildningsföretagen med egen hemsida på internets stenålder. Vi tar nu nya tag och hoppas med detta "ansiktslyft" och med modern teknik ha en väl uppdaterad hemsida. Vi är fortfarande samma "hjärta och hjärnor" i företaget med målet att vara ett oberoende marknadsledande utbildningsföretag inom arbetsmiljö-rehabilitering-friskvård. Vi tackar Tomas, Benny och Mats i Motala för ett gott jobb som präglats av lyhördhet, initiativ, proffsionalism och snabbhet. TYCK TILL OM VÅR NYA HEMSIDA! Om du tycker något är oklart, ologiskt eller om du rent av hamnar fel vid en "klicktryckning" Hör av dig! Så vi kan göra hemsidan bättre.

Kontaktlänk till Zober för vidarebefodring till datagenierna i Motala!

Telefon: 08-22 04 52   |   E-post: info@zober.se

© 2016 Zober Arbetsmiljö AB    |   » Om cookies  |  » Sitemap